Předcházení vzniku reguluje několik právních předpisů:

1. Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v §9a defininuje hierarchii nakládání s odpady, je závaznost, §10 pak stanovuje každému povinnost předcházet vzniku odpadů.

2. Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (POH) definuje předcházení vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadů jako hlavními strategický cíl. K zásadám pro naplňování tohoto cíle patří naplňování "Programu předcházení vzniku odpadů" a naplňování hierarchie nakládání s odpady.

U komunálních odpadů, v bodě 1.3.1.1, písm. f), stanovuje povinnost obcím dodržovat hierarchii nakládání s odpady, přednostně vytříděné složky nabízet k recyklaci. Pouze v případě, že to není možné, je předávat k odstranění. Písmeno g) stanovuje jako opatření obcím povinnost informovat minimálně jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobu a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Do toho patří také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně obce musí zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství.

Program předcházení vzniku odpadů je součástí POH, celý program je zveřejněn na webu MŽP ČR.